Regulamin

Regulamin Salonu Mediatora

I.  Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Salonu Mediatora, zwany dalej "regulaminem" określa zasady uczestnictwa
w Salonie Mediatora Opole i dostępu do strony internetowej Salonu Mediatora.

§ 2.
Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Salonu Mediatora Opole.

§ 3.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Salonie Mediatora- to rozumie się przez to spotkanie uczestników pochodzących
z różnych stowarzyszeń i niezrzeszonych.
b) uczestniku Salonu Mediatora- to rozumie się przez to mediatorów uczestniczących
w cyklicznych spotkaniach.
c) mediatorze- to rozumie się osoby figurujące na listach organizacji zgłoszonych Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu.
d) stronie internetowej Salonu - to  rozumie sie stronę z adresem:   www.salonmediatora.com.pl
e) wyszukiwarce- to rozumie sie przez to listę mediatorów zawierającą specjalności
i dane kontaktowe mediatorów

II. Cele Salonu Mediatora

§4

Celem Salonu Mediatora jest integracja mediatorów wywodzących się z różnych stowarzyszeń, wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk mediacyjnych, spotkania
z sędziami, prokuratorami, szkolenia i doskonalenie umiejętności mediacyjnych a także szeroko rozumiana promocja mediacji.
III. Prawa i obowiązki uczestników
§5

1. Każdy uczestnik Salonu powinien uczestniczyć w co najmniej 2 spotkaniach rocznie.
2. Uczestnicy Salonu winni wykazać się aktywnością w działaniu na rzecz promocji mediacji, uczestnicząc w pracach Salonu; np. dyżurach mediatorów w Sądzie Okręgowym,  organizacji  Międzynarodowego Tygodnia Mediacji itp.
3. Każdy uczestnik Salonu Mediatora ma obowiązek przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodu mediatora.
4. Każdy uczestnik ma prawo do korzystania ze szkoleń i super wizji organizowanych przez Salon.
IV. Zasady wyszukiwarki
§6

Wyszukiwarka mediatorów została stworzona w celu ułatwienia sędziom i prokuratorom  dostępu do mediatorów, których kwalifikacje i umiejętności  są rekomendowane zarówno przez stowarzyszenia, z których się wywodzą, jak i Salon Mediatora.
§7

1. Każdy uczestnik ma prawo do wpisu do wyszukiwarki Salonu Mediatora po warunkiem wykazania się aktywnością - to jest uczestnictwem w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku. Uczestnicy nie spełniający tego warunku będą skreśleni.
Po ustaniu przeszkód mogą ponownie starać się o wpis.
2. Na liście Salonu Mediatora mogą się znaleźć mediatorzy figurujący na listach organizacji i stowarzyszeń zgłoszonych Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu
3. Wpis dotyczy wyłącznie mediatorów czynnych, to jest takich, którzy nie zawiesili swojej działalności lub nie zostali zawieszeni przez swoje organizacje. Po ustaniu przeszkód mogą ponownie starać się o wpis na listę.
4. Na liście Salonu Mediatora nie mogą znaleźć się mediatorzy, którym organizacje cofnęły rekomendację oraz przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne.
5. Każdy mediator  ma prawo do wskazania trzech głównych specjalności i umieszczenia swoich danych kontaktowych.
6. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 923 ze zmianami.
  
V. Postanowienia końcowe

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2014 r.