piątek, 24 lutego 2017

Salon Mediatora 24 listopada 2016Pozornie drobne błędy lub nieścisłości mogą przekreślić ugodę mediacyjną w sprawie rodzinnej i sprawić, że sąd nie może jej zatwierdzić, gdyż jest niezgodna z prawem. Na co powinni uważać mediatorzy? Na te pytania odpowiadała podczas Salonu Mediatora sędzia Monika Ciemięga z wydziału rodzinnego, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Opolu.
Po pierwsze, nie zamieszczać w ugodzie zwrotu „porozumienie niniejsze nie może być zmienione inaczej niż za porozumieniem stron”. Takiej ugody sąd nie może zatwierdzić, gdyż zamyka ono stronom drogę sądową. Podobnie jak sformułowanie ”strony wyłączają możliwość podwyższenia alimentów, chyba że za porozumieniem stron”. O wysokości alimentów przesądzają po pierwsze, uzasadnione potrzeby dziecka, a te wzrastają z wiekiem, a po drugie majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego.  W razie zmiany tych potrzeb i możliwości strony mogą wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie albo obniżenie alimentów, nie można zatem zastrzec w ugodzie, że takiej możliwości nie ma.
Kolejnym częstym błędem, jeśli chodzi o ugody w sprawach alimentacyjnych jest brak określenia terminu płatności alimentów („płatne do dnia… każdego miesiąca”).
- Zdarza się, że zamiast zwrotu „płatne do rąk…” w ugodzie podawany jest numeru rachunku bankowego. Zalecałabym, aby tego nie robić, gdyż zmiana numeru rachunku bankowego powoduje, że cała ugoda staje się nieważna – wyjaśnia sędzia Monika Ciemięga.
Warto przypomnieć, że zwrot „płatne do rąk”, nie oznacza fizycznego przekazania alimentów w gotówce do rąk własnych, lecz wskazuje, kto jest uprawniony do odbioru alimentów w imieniu uprawnionego dziecka. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekazać zobowiązanemu numer rachunku bankowego, ale nie należy zamieszczać go w treści ugody.
Jeżeli w rodzinie jest kilkoro dzieci, określa się wysokość alimentów dla każdego uprawnionego, a nie wysokość łączną. Należy także pamiętać o precyzyjnych zapisach w ugodach dotyczących kontaktów z dzieckiem: gdzie, w jakich dniach i w jakich godzinach mają się one odbywać, ze wskazaniem terminu początkowego.